Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Dyddiad dod i rym: Ebrill 26, 2019

Print Peppermint Mae Inc. (“ni”, “ni”, neu “ein”) yn gweithredu’r https: // www.printpeppermint.com gwefan (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y “Gwasanaeth”).

Mae'r dudalen hon yn eich hysbysu o'n polisïau ynglŷn â chasglu, defnyddio a datgelu data personol pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaeth a'r dewisiadau yr ydych wedi'u cysylltu â'r data hwnnw.

Rydym yn defnyddio'ch data i ddarparu a gwella'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych chi'n cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r polisi hwn. Oni bai y diffinnir yn wahanol yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae i'r termau a ddefnyddir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yr un ystyron ag yn ein Telerau ac Amodau, y gellir eu cyrchu o https: // www.printpeppermint.com

Diffiniadau

 • Gwasanaeth

  Gwasanaeth yw'r https: // www.printpeppermint.com gwefan yn cael ei gweithredu gan Print Peppermint Inc

 • Personol Data

  Mae Data Personol yn golygu data am unigolyn byw y gellir ei adnabod o'r data hynny (neu o'r rhai hynny a gwybodaeth arall naill ai yn ein meddiant neu sy'n debygol o ddod i'n meddiant).

 • Data ynghylch Defnydd

  Data Data yw data a gesglir yn awtomatig naill ai'n cael ei gynhyrchu gan y defnydd o'r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, hyd ymweliad tudalen).

 • Cwcis

  Mae cwcis yn ffeiliau bach wedi'u storio ar eich dyfais (cyfrifiadur neu ddyfais symudol).

 • Rheolwr Data

  Mae Rheolwr Data yn golygu'r naturiol neu cyfreithiol person sydd (naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd neu yn gyffredin â phersonau eraill) yn pennu'r dibenion y mae unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu, neu i gael ei phrosesu.

  At ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn, rydym yn Reolwr Data ar eich Data Personol.

 • Proseswyr Data (neu Ddarparwyr Gwasanaeth)

  Mae Prosesydd Data (neu Ddarparwr Gwasanaeth) yn golygu unrhyw naturiol neu cyfreithiol person sy'n prosesu'r data ar ran y Rheolwr Data.

  Efallai y byddwn yn defnyddio gwasanaethau gwahanol Ddarparwyr Gwasanaeth er mwyn prosesu eich data yn fwy effeithiol.

 • Pwnc Data (neu Defnyddiwr)

  Pwnc Data yw unrhyw unigolyn byw sy'n defnyddio ein Gwasanaeth ac mae'n destun Data Personol.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Rydym yn casglu nifer o wahanol fathau o wybodaeth at wahanol ddibenion i ddarparu a gwella ein Gwasanaeth i chi.

Mathau o ddata a gasglwyd

Personol Data

Wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn ichi ddarparu rhywfaint o wybodaeth bersonol adnabyddadwy y gellir ei defnyddio cysylltwch â neu eich adnabod chi (“Data Personol”). Gall gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i:

 • E-bostio Cyfeiriad
 • Enw cyntaf a chyfenw
 • Rhif Ffôn nifer
 • Cyfeiriad, Wladwriaeth, Talaith, ZIP / Cod post, Dinas
 • Data Cwcis a Defnydd

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch Data Personol i cysylltwch â chi gyda chylchlythyrau, deunyddiau marchnata neu hyrwyddo a gwybodaeth arall a allai fod o ddiddordeb i chi. Gallwch optio allan o dderbyn unrhyw un, neu'r cyfan, o'r cyfathrebiadau hyn gennym ni trwy ddilyn y ddolen dad-danysgrifio neu'r cyfarwyddiadau a ddarperir mewn unrhyw e-bost anfonwn.

Data ynghylch Defnydd

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ar sut mae'r Gwasanaeth yn cael ei gyrchu a'i ddefnyddio (“Data Defnydd”). Gall y Data Defnydd hwn gynnwys gwybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich cyfrifiadur (ee cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ymwelwch â hwy, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, unigryw dynodwyr dyfeisiau a data diagnostig eraill.

Data Olrhain a Chwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar ein Gwasanaeth ac rydym yn dal gwybodaeth benodol.

Mae cwcis yn ffeiliau gyda swm bach o ddata a all gynnwys dynodwr unigryw dienw. Anfonir cwcis i'ch porwr o wefan a chaiff ei storio ar eich dyfais. Defnyddir technolegau olrhain eraill hefyd fel llwyau, tagiau a sgriptiau i gasglu a thracio gwybodaeth ac i wella a dadansoddi ein Gwasanaeth.

Gallwch chi gyfarwyddo'ch porwr i wrthod pob cwcis neu i nodi pryd mae cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na fyddwch yn derbyn cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai dogn o'n Gwasanaeth.

Enghreifftiau o Gasglenni a ddefnyddiwn:

 • Cwcis Sesiwn. Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn i weithredu ein Gwasanaeth.
 • Cwcis Dewis. Rydym yn defnyddio Cwcis Dewisol i gofio eich dewisiadau a'ch gwahanol leoliadau.
 • Cwcis Diogelwch. Rydym yn defnyddio Cwcis Diogelwch ar gyfer dibenion diogelwch.

Defnyddio Data

Print Peppermint Mae Inc. yn defnyddio'r data a gasglwyd at wahanol ddibenion:

 • Darparu a chynnal ein Gwasanaeth
 • I'ch hysbysu am newidiadau i'n Gwasanaeth
 • I'ch galluogi i gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ein Gwasanaeth pan fyddwch chi'n dewis gwneud hynny
 • Darparu cefnogaeth i gwsmeriaid
 • I gasglu dadansoddiad neu wybodaeth werthfawr fel y gallwn wella ein Gwasanaeth
 • Monitro defnydd ein Gwasanaeth
 • Canfod, atal a mynd i'r afael â thechnegol materion
 • I roi newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol i chi am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau eraill yr ydym yn eu cynnig sy'n debyg i'r rhai yr ydych eisoes wedi eu prynu neu wedi eu holi oni bai eich bod wedi dewis peidio â derbyn gwybodaeth o'r fath

Sail Gyfreithiol ar gyfer Prosesu Data Personol o dan Reoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR)

Os ydych chi'n dod o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), Print Peppermint Inc cyfreithiol mae'r sail ar gyfer casglu a defnyddio'r wybodaeth bersonol a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn dibynnu ar y Data Personol a gasglwn a'r cyd-destun penodol yr ydym yn ei gasglu ynddo.

Print Peppermint Gall Inc. brosesu eich Data Personol oherwydd:

 • Mae angen inni berfformio contract gyda chi
 • Rydych chi wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny
 • Mae'r brosesu yn ein buddiannau cyfreithlon ac nid yw eich hawliau yn cael eu diystyru
 • At ddibenion prosesu taliadau
 • Cydymffurfio â'r gyfraith

Cadw Data

Print Peppermint Dim ond cyhyd ag sy'n angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn y bydd Inc. yn cadw'ch Data Personol. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio'ch Data Personol i'r graddau sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â'n cyfreithiol rhwymedigaethau (er enghraifft, os yw'n ofynnol i ni gadw'ch data i gydymffurfio â deddfau cymwys), datrys anghydfodau a gorfodi ein cytundebau a'n polisïau cyfreithiol.

Print Peppermint Bydd Inc. hefyd yn cadw Data Defnydd at ddibenion dadansoddi mewnol. Yn gyffredinol, cedwir Data Defnydd am gyfnod byrrach o amser, ac eithrio pan ddefnyddir y data hwn i gryfhau diogelwch neu i wella ymarferoldeb ein Gwasanaeth, neu mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni gadw'r data hwn am gyfnodau hirach.

Trosglwyddo Data

Gellir trosglwyddo'ch gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, i - gyfrifiaduron a leolir y tu allan i'ch gwladwriaeth, dalaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall lle gall y deddfau diogelu data fod yn wahanol i rai eich awdurdodaeth.

Os ydych wedi'ch lleoli y tu allan i Unol Daleithiau a dewis darparu gwybodaeth i ni, nodwch ein bod yn trosglwyddo'r data, gan gynnwys Data Personol, i'r Unol Daleithiau a'i brosesu yno.

Mae'ch caniatâd i'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi ei ddilyn gan eich bod yn cyflwyno gwybodaeth o'r fath yn cynrychioli eich cytundeb i'r trosglwyddiad hwnnw.

Print Peppermint Bydd Inc. yn cymryd yr holl gamau rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd unrhyw drosglwyddo'ch Data Personol yn digwydd i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys y diogelwch. o'ch data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu Data

Trafodiad Busnes

If Print Peppermint Mae Inc. yn ymwneud ag uno, caffael neu werthu ased, gellir trosglwyddo'ch Data Personol. Byddwn yn darparu rhybudd cyn i'ch Data Personol gael ei drosglwyddo a dod yn destun Polisi Preifatrwydd gwahanol.

Datgeliad ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith

O dan rai amgylchiadau, Print Peppermint Efallai y bydd gofyn i Inc. ddatgelu eich Data Personol os yw'n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith neu mewn ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau cyhoeddus (ee llys neu asiantaeth y llywodraeth).

Gofynion Cyfreithiol

Print Peppermint Gall Inc. ddatgelu eich Data Personol yn y gred ddidwyll bod angen gweithredu o'r fath i:

 • I gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Amddiffyn ac amddiffyn yr hawliau neu eiddo of Print Peppermint Inc
 • Er mwyn atal neu ymchwilio i gamweddau posibl mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth
 • I amddiffyn diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu'r cyhoedd
 • I amddiffyn yn erbyn atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Data

Mae diogelwch eich data yn bwysig i ni ond cofiwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd na dull storio electronig 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau sy'n fasnachol dderbyniol i amddiffyn eich Data Personol, ni allwn wneud hynny warant ei ddiogelwch llwyr.

Ein Polisi ar Signalau “Peidiwch â Thracio” o dan Ddeddf Diogelu Ar-lein California (CalOPPA)

Nid ydym yn cefnogi Peidiwch â Thracio (“DNT”). Mae Peidiwch â Thracio yn ddewis y gallwch ei osod yn eich porwr gwe i hysbysu gwefannau nad ydych chi am gael eich olrhain.

Gallwch chi alluogi neu analluogi Peidiwch â Thrac trwy fynd i dudalen Dewisiadau neu Gosodiadau eich porwr gwe.

Eich Hawliau Diogelu Data o dan Reoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR)

Os ydych chi'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), mae gennych chi rai hawliau diogelu data. Print Peppermint Nod Inc. yw cymryd camau rhesymol i'ch galluogi i gywiro, diwygio, dileu neu gyfyngu ar y defnydd o'ch Data Personol.

Os ydych chi am gael gwybod am y Data Personol sydd gennym amdanoch chi ac os ydych chi am iddo gael ei dynnu o'n systemau, os gwelwch yn dda cysylltu â ni.

Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawliau diogelu data canlynol:

 • Yr hawl i gael mynediad, diweddaru neu ddileu'r wybodaeth sydd gennym arnoch chi. Pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, gallwch gyrchu, diweddaru neu ofyn am ddileu eich Data Personol yn uniongyrchol yn adran gosodiadau eich cyfrif. Os na allwch gyflawni'r gweithredoedd hyn eich hun, os gwelwch yn dda cysylltu â ni i'ch cynorthwyo.

 • Yr hawl i unioni. Mae gennych yr hawl i gywiro'ch gwybodaeth os yw'r wybodaeth honno yn anghywir neu'n anghyflawn.

 • Yr hawl i wrthwynebu. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein prosesu o'ch Data Personol.

 • Yr hawl i gyfyngu. Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol.

 • Yr hawl i gludo data. Mae gennych yr hawl i gael copi o'r wybodaeth sydd gennym arnoch chi mewn fformat strwythuredig, sy'n ddarllenadwy o ran peiriannau ac a ddefnyddir yn gyffredin.

 • Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl. Mae gennych hefyd yr hawl i dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg Print Peppermint Roedd Inc. yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu eich gwybodaeth bersonol.

Nodwch y gallwn ofyn i chi wirio'ch hunaniaeth cyn ymateb i geisiadau o'r fath.

Mae gennych hawl i gwyno i Awdurdod Diogelu Data am ein casglu a'n defnydd o'ch Data Personol. Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda cysylltwch â eich awdurdod diogelu data lleol yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

Darparwyr Gwasanaeth

Efallai y byddwn yn cyflogi cwmnïau ac unigolion trydydd parti i hwyluso ein Gwasanaeth (“Darparwyr Gwasanaeth”), darparu'r Gwasanaeth ar ein rhan, perfformio gwasanaethau cysylltiedig â Gwasanaeth neu ein cynorthwyo i ddadansoddi sut mae ein Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Mae gan y trydydd partïon hyn fynediad at eich Data Personol yn unig i gyflawni'r tasgau hyn ar ein rhan ac mae'n ofynnol iddynt beidio â'u datgelu neu eu defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Dadansoddeg

Gallwn ddefnyddio Darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i fonitro a dadansoddi defnydd ein Gwasanaeth.

 • Google Analytics

  Gwasanaeth dadansoddeg ar y we yw Google Analytics a gynigir gan Google sy’n olrhain traffig ar wefan ac yn adrodd arno. Mae Google yn defnyddio’r data a gesglir i olrhain a monitro’r defnydd o’n Gwasanaeth. Rhennir y data hyn â gwasanaethau eraill Google. Caiff Google ddefnyddio’r data a gesglir i roi cyd-destun ac elfen bersonol i hysbysebion eu rhwydwaith hysbysebu eu hunain.

  Gallwch ddewis peidio â gwneud eich gweithgaredd ar y Gwasanaeth ar gael i Google Analytics trwy osod ychwanegiad porwr eithrio Google Analytics. Mae'r ychwanegiad yn atal Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js a dc.js) rhag rhannu gwybodaeth gyda Google Analytics am weithgaredd ymweliadau.

  I gael mwy o wybodaeth am arferion preifatrwydd Google, ewch i dudalen we Preifatrwydd a Thelerau Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Sylwadau Ymddygiadol

Print Peppermint Mae Inc. yn defnyddio gwasanaethau ail-argraffu i hysbysebu ar wefannau trydydd parti i chi ar ôl i chi ymweld â'n Gwasanaeth. Rydym ni a'n gwerthwyr trydydd parti yn defnyddio cwcis i hysbysu, optimeiddio a gweini hysbysebion yn seiliedig ar eich ymweliadau blaenorol â'n Gwasanaeth.

 • Google Ads (AdWords)

  Darperir gwasanaeth ail-argraffu Google Ads (AdWords) gan Google Inc.

  Gallwch optio allan o Google Analytics ar gyfer Hysbysebu Arddangos ac addasu hysbysebion Rhwydwaith Arddangos Google trwy ymweld â thudalen Gosodiadau Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

  Mae Google hefyd yn argymell gosod Ychwanegiad Porwr Optio Allan Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - ar gyfer eich porwr gwe. Mae Ychwanegiad Porwr Optio Allan Google Analytics yn galluogi ymwelwyr i atal eu data rhag cael ei gasglu a'i ddefnyddio gan Google Analytics.

  I gael mwy o wybodaeth am arferion preifatrwydd Google, ewch i dudalen we Preifatrwydd a Thelerau Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebook

  Darperir gwasanaeth rhyngosod Facebook gan Facebook Inc.

  Gallwch ddysgu mwy am hysbysebion seiliedig ar log o Facebook trwy ymweld â'r dudalen hon: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  I optio allan o hysbysebion yn seiliedig ar ddiddordeb Facebook, dilynwch y cyfarwyddiadau hyn o Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Mae Facebook yn cadw at yr Egwyddorion Hunanreoleiddio ar gyfer Hysbysebu Ymddygiadol Ar-lein a sefydlwyd gan y Gynghrair Hysbysebu Digidol. Gallwch hefyd optio allan o Facebook a chwmnïau eraill sy'n cymryd rhan trwy'r Gynghrair Hysbysebu Digidol yn UDA http://www.aboutads.info/choices/, Cynghrair Hysbysebu Digidol Canada yng Nghanada http://youradchoices.ca/ neu Gynghrair Hysbysebu Digidol Rhyngweithiol Ewrop yn Ewrop http://www.youronlinechoices.eu/, neu ddileu allan gan ddefnyddio'ch gosodiadau dyfais symudol.

  I gael mwy o wybodaeth am arferion preifatrwydd Facebook, ewch i Bolisi Data Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Taliadau

Efallai y byddwn yn darparu cynhyrchion a / neu wasanaethau taledig yn y Gwasanaeth. Yn hynny achos, rydym yn defnyddio gwasanaethau trydydd parti ar gyfer prosesu taliadau (ee proseswyr talu). Ni fyddwn yn storio nac yn casglu manylion eich cerdyn talu. Darperir y wybodaeth honno'n uniongyrchol i'n proseswyr talu trydydd parti y mae eu defnydd o'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei lywodraethu gan eu Polisi Preifatrwydd. Mae'r proseswyr talu hyn yn cadw at y safonau a osodwyd gan PCI-DSS fel y'u rheolir gan Gyngor Safonau Diogelwch PCI, sy'n ymdrech ar y cyd gan frandiau fel Visa, MasterCard, Americanaidd
Mynegwch a Darganfyddwch. Gofynion PCI-DSS helpu sicrhau bod gwybodaeth am daliadau yn cael ei thrin yn ddiogel.

Y proseswyr talu sy'n gweithio gyda ni yw:

Cysylltiadau â Safleoedd Eraill

Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydyn nhw'n cael eu gweithredu gennym ni. Os cliciwch ddolen trydydd parti, fe'ch cyfeirir at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori'n gryf i adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.

Nid oes gennym reolaeth drosom ac ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd na phractisau unrhyw safleoedd neu wasanaethau trydydd parti.

Preifatrwydd y Plant

Nid yw ein Gwasanaeth yn mynd i'r afael ag unrhyw un dan 18 ("Plant").

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn fwriadol gan unrhyw un dan 18. Os ydych yn rhiant neu'n warcheidwad ac rydych chi'n ymwybodol bod eich Plentyn wedi rhoi Data Personol i ni, cysylltwch â ni. Os byddwn yn dod yn ymwybodol ein bod ni wedi casglu Data Personol gan blant heb wirio caniatâd rhieni, byddwn yn cymryd camau i ddileu'r wybodaeth honno gan ein gweinyddwyr.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau drwy bostio’r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost a / neu hysbysiad amlwg ar ein Gwasanaeth, cyn i'r newid ddod yn effeithiol a diweddaru'r “dyddiad effeithiol” ar ben y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd rhag ofn bod unrhyw newidiadau. Daw newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn i rym pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni:

 • Trwy e-bost: cefnogaeth @printpeppermint.com
 • Yn ôl rhif ffôn: 8773851199

Tanysgrifiwch am Awgrymiadau Dylunio a Gostyngiadau Arbennig

 • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol

Arian cyfred
EUREwro