Entrepreneuriaeth

Startups, bootstrapping, deoryddion, buddsoddwyr, a phob agwedd arall ar ddechrau a thyfu busnes. Mae entrepreneuriaeth yn ffordd o fyw sy'n caniatáu i bobl monetize eu hangerdd a'i rannu â'r byd. Waeth beth yw eich busnes, mae yna ffyrdd bob amser i wella ac ennill safbwyntiau newydd. Yn yr adran hon, edrychwn ar groestoriad eang o ddiwydiannau a strategaethau yn y byd busnes newydd.

Erthyglau Entrepreneuriaeth Diweddar

Gwerthwyd 3 Cerdyn Busnes Steve Jobs Am 10,050$ Mewn Arwerthiant

Yn 2015, rhoddodd ysgol breifat yng Nghaliffornia o'r enw “The Marin School”, 3 cherdyn busnes Prif Swyddog Gweithredol Apple mewn arwerthiant ar-lein. Y cais cychwynnol oedd 600 doler a gododd yn fuan i 10,050$. Ffynhonnell Cadarnhaodd yr ysgol Tim Knowles, Prif Swyddog Gweithredol Stacks (cwmni sy'n darparu ap iPhone ar gyfer rhannu cardiau busnes) fel… Darllen mwy

Gall 10 Ffordd o Ailgynllunio Gwefan Fudd i'ch Busnes Bach

Mewn oes lle mae bron popeth yn digwydd fwy neu lai, rydyn ni'n eithaf sicr bod gennych chi wefan ar gyfer eich busnes bach yn barod. Ond, rydyn ni'n gofyn: Pryd oedd y tro diwethaf i chi ei ail-ddylunio? Ydych chi hyd yn oed wedi meddwl amdano, erioed? Wel, p'un a yw wedi bod yn oesoedd neu byth, mae'n bryd rhoi gweddnewidiad iddo! Yn enwedig… Darllen mwy

Yr ap gorau ar gyfer creu cardiau ymweld digidol

Mae Cardiau Ymweld Digidol, neu gardiau cerdyn, yn caniatáu ichi rannu ar unwaith pwy ydych chi, gydag unrhyw un, ble bynnag yr ewch. Gallant eich helpu i dyfu eich rhwydwaith o gysylltiadau yn gyflym ac yn effeithlon wrth eich helpu i sefyll allan o'r gystadleuaeth. Blinq yw'r ap Cerdyn Ymweld Digidol sydd â'r sgôr uchaf ar draws App Stores byd-eang. Busnesau ledled y byd… Darllen mwy

Sut i Ysgrifennu Copi Gwe ar gyfer Llwyddiant Busnes

Ffynhonnell Mae rhai busnesau Rhyngrwyd yn fwy llwyddiannus nag eraill. Busnesau llwyddiannus yw'r rhai sydd wedi dysgu ysgrifennu copi gwe pwerus a pherswadiol. Ychydig iawn o fusnesau nad ydynt yn defnyddio'r Rhyngrwyd y dyddiau hyn. Ac eto mae rhai busnesau Rhyngrwyd yn llawer mwy llwyddiannus nag eraill. Beth sy'n gwneud y gwahaniaeth? Y rhai llwyddiannus yw'r rhai… Darllen mwy

Sut i brynu busnes parod a pheidio â chael eich twyllo

Ffynhonnell ddelwedd: https://assets.entrepreneur.com/content/3MU2/2000/20191127190639-shutterstock-431848417-crop.jpeg?width=700&crop=2:1 Gwnaeth y pandemig byd-eang i bobl ofyn cwestiynau i'w hunain ynglŷn â'u cynlluniau. Fe wnaeth iddyn nhw fod yn fwy introspective ac asesu eu hiechyd meddwl, eu hapusrwydd a'u lefelau straen. Ac mae llawer wedi penderfynu mai cael eich busnes eich hun yw'r ffordd i fynd. Yn enwedig yn ystod yr eiliadau anodd hyn mae pawb yn mynd drwodd, gan wybod eich bod chi… Darllen mwy

8 Syniad Busnes Gorau i Fyfyrwyr Coleg ar gyfer 2021

Am fod yn annibynnol yn ariannol fel myfyriwr? Wedi blino gweithio swyddi rhan-amser ac amser llawn? Am ddechrau eich busnes eich hun? Wel, os yw'r ateb i unrhyw un o'r rhain yn gadarnhaol, rydych chi ar y dudalen iawn. Felly darllenwch ymlaen i ddarganfod pa gyfleoedd busnes sy'n aros amdanoch chi fel myfyriwr yn 2021. Coleg… Darllen mwy

DYLAI AMRYWIOL SEO MARCHNADOEDD E-FASNACH Y DYLID EI OSGOI YN HOLL COSTAU

Mae optimeiddio peiriannau chwilio yn helpu i leihau costau caffael cwsmeriaid. Mae'n agwedd bwysig ar farchnata e-fasnach gan ei fod yn helpu i gynyddu traffig organig a gwelededd busnes. Does ryfedd, mae marchnatwyr e-fasnach yn defnyddio amrywiaeth o dactegau SEO i ddenu cymaint o arweinwyr ansawdd â phosib. Fodd bynnag, efallai na fydd SEO bob amser yn gweithio orau i fusnesau e-fasnach. Mae'n… Darllen mwy

Y Gelf Dylunio: Awgrymiadau ar gyfer Creu Pwerbwyntiau Hardd Bob Amser

(Ffynhonnell Delwedd: Envato Tuts) Mae astudiaethau niferus wedi dangos mai gwybodaeth weledol sydd â'r sgôr cadw uchaf. Canfu un astudiaeth gan MIT fod cyfradd cyflwyno 12 y cant yn fras gan gyflwyniadau a gyflwynir ar lafar tra bod gan gyflwyniadau a gyflwynir ar lafar ac ar lafar gyfradd galw i gof 50 y cant. Felly, nid yw'n syndod bod y mwyafrif o gyflwynwyr yn treulio oriau'n perffeithio eu… Darllen mwy

Meithrin twf eich brand gydag ymgysylltiad gwych â chwsmeriaid

Cwsmeriaid ymgysylltiedig a bodlon yw'r asedau mwyaf i unrhyw fusnes. Canfu astudiaeth na fyddai 63% o ddefnyddwyr byth yn dychwelyd i wneud busnes gyda chwmni ar ôl un profiad gwael yn unig. I ychwanegu at hynny, honnodd 42% o’r cwsmeriaid o’r un arolwg y byddent yn postio am eu profiadau negyddol ar-lein am… Darllen mwy

6 Ap ar gyfer Creu Cerdyn Busnes Digidol

Cerdyn Busnes Digidol yw'r ffordd fwyaf datblygedig o rannu'ch manylion â'ch rhwydwaith. Gall sefydlu cysylltiadau â'ch cleientiaid presennol neu i fod yn gleientiaid ynghyd â'r dull rhannu manylion ffasiynol hwn gynnig mewnwelediad i'r person arall ynghylch pa mor dda rydych chi'n defnyddio pob darn o dechnoleg. Mae cardiau busnes digidol yn ffordd arall ... Darllen mwy

TLDs Parth Gorau ar gyfer Busnes Byd-eang

Wrth greu safle busnes, mae'n hollbwysig defnyddio Parth Lefel Uchaf (TLD). Mae'n adeiladu ymddiriedaeth darpar gwsmeriaid trwy gynefindra ac enw da. Efallai y bydd hefyd yn gwella presenoldeb ar-lein y wefan o'i gymharu â'r TLDs lleiaf poblogaidd. Mae rhai TLDs yn boblogaidd ar gyfer defnyddio gwefannau maleisus ac yn cael eu hystyried yn ymosodol dros y rhyngrwyd,… Darllen mwy

Gwasanaethau Canolfan Alwadau ar gyfer Busnesau Bach: Patrymau Gwasanaeth Ansawdd

Ffynhonnell: SupportYourApp Pa mor bwysig yw darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid i'ch brand? Yn ôl Microsoft, mae 96% o ddefnyddwyr yn teimlo bod gwasanaeth cwsmeriaid da yn hanfodol wrth ddewis neu aros yn deyrngar i frand. Gofynnodd ymatebwyr i restru'r hyn oedd yn eu rhwystredigaeth fwyaf am wasanaeth cwsmeriaid gwael, gan nodi'r canlynol fel eu prif bryderon: Ailadrodd eu hunain i… Darllen mwy

5 Rhesymau dros beidio â rhoi'r gorau iddi ar eich busnes tra yn y cwarantîn

Nid yw cynyddu eich gwerthiant ar adegau o argyfwng yn ymddangos yn syniad cyraeddadwy. Ond pan gyrhaeddwch wasanaeth marchnata ar-lein yn NYC, efallai y byddwch yn darganfod bod llawer o le i greadigrwydd mewn gwirionedd. Gallwch nid yn unig gynnal eich busnes ond tyfu hyd yn oed.

Proses ar gyfer Dewis Enw Brand Da

Fel y dywed dihareb hynafol, “Nomen est omen,” ac mae'n berffaith yn crynhoi pwysigrwydd cynnig enw brand da. Er y gall ymddangos ychydig yn bell i awgrymu bod gan yr enw ansawdd proffwydol penodol, y gwir yw, os na ddewiswch yr enw iawn ar gyfer eich brand, bydd yn… Darllen mwy

Sut i ddod yn flogiwr gwleidyddol yn 2020

Os ydych chi am gael eich syniadau allan ac adeiladu cynulleidfa, cychwyn blog yw'r peth gorau y gallwch chi ei wneud. Mae'n ffordd wych o wneud rhywfaint o arian wrth gynnal ymdeimlad o foddhad. Ond cyn i chi blymio i weithredu, rhaid bod gennych ymdeimlad clir o bwrpas a gwybod yn union beth… Darllen mwy

Adnoddau Am Ddim Gorau ar gyfer Hunan Addysg

Mae'n anodd rhestru holl fuddion addysg coleg, ond mae yna un anfantais fawr bob amser: hygyrchedd. P'un a oes gennych ddiffyg amser, arian neu amserlen hyblyg, gall fod yn heriol i lawer o bobl ddilyn addysg uchel. Fodd bynnag, mae mwy o gyfleoedd ar gyfer dysgu ar-lein nag erioed o'r blaen. Mae dysgu addysg o bell yn gyflym… Darllen mwy

Dewch o hyd i ni ar cymdeithasol

Ymunwch am Gynghorion Dylunio a Gostyngiadau Arbennig

Rhowch rif o 10 i 10.
Beth yw 6 + 4 ?
Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.