គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព

គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធិភាព: ខែមេសា 26, 2019 ។

Print Peppermint Inc (“ យើង”“ យើង” ឬ“ របស់យើង”) ដំណើរការគេហទំព័រ https: // www ។printpeppermint.com គេហទំព័រ (តទៅនេះហៅថា“ សេវាកម្ម”) ។

ទំព័រនេះប្រាប់អ្នកអំពីគោលនយោបាយរបស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលអ្នកប្រើសេវាកម្មរបស់យើងនិងជម្រើសដែលអ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យនោះ។

យើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្ម។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានស្របតាមគោលការណ៍នេះ។ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះនៅក្នុងគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជនលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះមានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចចូលដំណើរការបានពីគេហទំព័រ https: // www ។printpeppermint.com

និយមន័យ

 • សេវាកម្ម

  សេវាកម្មគឺ https: // www ។printpeppermint.com គេហទំព័រដំណើរការដោយ Print Peppermint Inc.

 • ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

  ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាជាទិន្នន័យអំពីបុគ្គលដែលអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពីទិន្នន័យទាំងនោះ (ឬព័ត៌មានទាំងនោះនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឬទំនងជាចូលមកកាន់កាប់យើង) ។

 • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

  ទិន្នន័យប្រើប្រាស់គឺជាទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មដោយខ្លួនឯង (ឧទាហរណ៍រយៈពេលនៃការមើលទំព័រ) ។

 • ឃុកឃី

  ខូឃីស៍គឺជាឯកសារតូចៗដែលផ្ទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក (កុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ចល័ត) ។

 • ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

  ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យមានន័យថាធម្មជាតិឬ ផ្នែកច្បាប់ បុគ្គលដែល (តែម្នាក់ឯងឬរួមគ្នាឬរួមជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត) កំណត់គោលបំណងដែលនិងរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយត្រូវបានដំណើរការ។

  សំរាប់គោលបំណងនៃគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះយើងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 • ខួរក្បាលទិន្នន័យ (ឬអ្នកផ្តល់សេវា)

  អ្នកដំណើរការទិន្នន័យ (ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម) មានន័យថាធម្មជាតិណាមួយ ផ្នែកច្បាប់ អ្នកដែលដំណើរការទិន្នន័យក្នុងនាមអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ។

  យើងអាចប្រើសេវាកម្មរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

 • ប្រធានបទទិន្នន័យ (ឬអ្នកប្រើ)

  ប្រធានបទទិន្នន័យគឺជាបុគ្គលរស់នៅដែលកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងហើយជាប្រធានបទនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

យើងប្រមូលព័ត៌មានខុសៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងជូនអ្នក។

ប្រភេទទិន្នន័យដែលប្រមូល

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

ខណៈពេលកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងយើងអាចសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលអាចប្រើបាន ទំ​ន​ក់​ទំនង ឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក (“ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន”) ។ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអាចរួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖

 • អ៊ីមែល អាសយដ្ឋាន
 • នាមត្រកូលនិងនាមត្រកូល
 • ទូរស័ព្ទ លេខ
 • អាសយដ្ឋាន, រដ្ឋ, ខេត្ត, ហ្ស៊ីប / លេខកូដប្រៃសណីយ៍, ទីក្រុង
 • ខូឃីស៍និងទិន្នន័យប្រើប្រាស់

យើងអាចប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បី ទំ​ន​ក់​ទំនង អ្នកជាមួយព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានទីផ្សារឬសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអាចជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក អ្នកអាចបដិសេធមិនទទួលការទំនាក់ទំនងទាំងនេះពីយើងដោយធ្វើតាមតំណឈប់ជាវឬការណែនាំដែលផ្តល់ជូន អ៊ីម៉ែល យើងផ្ញើ។

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលសេវាកម្មត្រូវបានចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់ (“ ទិន្នន័យប្រើប្រាស់”) ។ ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋានពិធីសារអ៊ិនធឺរណែតរបស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍អាសយដ្ឋានអាយភី) ប្រភេទកម្មវិធីរុករកកំណែកម្មវិធីរុករកទំព័រនៃសេវាកម្មរបស់យើងដែលអ្នកចូលមើលពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលមើលពេលវេលាដែលចំណាយលើទំព័រទាំងនោះ។ ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍និងទិន្នន័យរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត។

ការតាមដាននិងទិន្នន័យឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានដែលស្រដៀងគ្នាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងហើយយើងកាន់ព័ត៌មានជាក់លាក់។

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារដែលមានចំនួនទិន្នន័យតិចតួចដែលអាចរាប់បញ្ចូលទាំងលេខសម្គាល់អនាមិក។ ខូឃីស៍ត្រូវបានផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកពីគេហទំព័រហើយរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ បច្ចេកវិជ្ជាតាមដានផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានគេប្រើដូចជាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនិងស្លាកសញ្ញាដើម្បីប្រមូលនិងតាមដានព័ត៌មាននិងដើម្បីកែលម្អនិងវិភាគសេវាកម្មរបស់យើង។

អ្នកអាចណែនាំកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឱ្យបដិសេធខូឃីស៍ទាំងអស់ឬដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលឃុកឃីមួយត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូឃីអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

ឧទាហរណ៏នៃខូឃីស៍ដែលយើងប្រើ:

 • ខុកឃីសម័យ។ យើងប្រើខុកឃីស៍ដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ចំណង់ចំណូលចិត្តខុកឃី។ យើងប្រើខូឃីស Preference ដើម្បីចងចាំចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការកំណត់ផ្សេងៗរបស់អ្នក។
 • ឃុកឃីសុវត្ថិភាព។ យើងប្រើខូឃីស៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់គោលបំណងសន្ដិសុខ។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

Print Peppermint Inc ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗគ្នា៖

 • ដើម្បីផ្តល់និងរក្សាសេវាកម្មរបស់យើង
 • ជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មរបស់យើង
 • ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងលក្ខណៈអន្តរកម្មនៃសេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះ
 • ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតិថិជន
 • ដើម្បីប្រមូលការវិភាគឬព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃដើម្បីអោយយើងអាចបង្កើនសេវាកម្មរបស់យើង
 • ដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង
 • ដើម្បីរកឃើញបង្ការនិងដោះស្រាយតាមបច្ចេកទេស បញ្ហា
 • ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានការផ្តល់ជូនពិសេសនិងព័ត៌មានទូទៅអំពីទំនិញសេវាកម្មនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលយើងផ្តល់ជូនស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកបានទិញឬសាកសួររួចហើយលើកលែងតែអ្នកមិនបានជ្រើសរើសមិនទទួលព័ត៌មានបែបនេះ។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក្រោមបទបញ្ជាទូទៅនៃការការពារទិន្នន័យ (GDPR)

ប្រសិនបើអ្នកមកពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) Print Peppermint Inc. ផ្នែកច្បាប់ មូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះអាស្រ័យលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលនិងបរិបទជាក់លាក់ដែលយើងប្រមូលវា។

Print Peppermint Inc អាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីព្រោះ៖

 • យើងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នក
 • អ្នកបានអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើដូច្នោះ
 • ដំណើរការនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងហើយវាមិនត្រូវបានបដិសេធដោយសិទ្ធិរបស់អ្នកទេ
 • សម្រាប់គោលបំណងដំណើរការទូទាត់
 • ដើម្បីអនុវត្តតាមឯកសារ ច្បាប់

រក្សាទិន្នន័យ

Print Peppermint អ៊ីននឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដរាបណាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងនឹងរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកម្រិតចាំបាច់ដើម្បីអនុលោមតាមរបស់យើង ផ្នែកច្បាប់ កាតព្វកិច្ច (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងតម្រូវឱ្យរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន) ដោះស្រាយជម្លោះនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគោលការណ៍ច្បាប់របស់យើង។

Print Peppermint Inc ក៏នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យការប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវិភាគផ្ទៃក្នុង។ ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ជាទូទៅត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះលើកលែងតែពេលដែលទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវមុខងាររបស់សេវាកម្មរបស់យើងឬយើងមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យនេះក្នុងរយៈពេលយូរ។

ផ្ទេរទិន្នន័យ

ព័ត៌មានរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅនិងរក្សាទុកនៅលើកុំព្យួទ័រដែលនៅក្រៅរដ្ឋរដ្ឋខេត្ដឬប្រទេសផ្សេងទៀតដែលច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចមានភាពខុសគ្នាពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើងសូមចំណាំថាយើងផ្ទេរទិន្នន័យរួមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដំណើរការនៅទីនោះ។

ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជននេះបន្ទាប់មកដោយការដាក់ស្នើព័ត៌មានបែបនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរនោះ។

Print Peppermint Inc នឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាមានសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយមិនមានការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅស្ថាប័នឬប្រទេសទេលើកលែងតែមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះមានទាំងសន្តិសុខផងដែរ។ នៃទិន្នន័យរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។

ការបង្ហាញទិន្នន័យ

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

If Print Peppermint Inc ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាការទិញឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរ។ យើងនឹងផ្តល់ការជូនដំណឹងមុនពេលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ទេរហើយក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍ភាពឯកជនខុសគ្នា។

ការលាតត្រដាងសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់។

ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ Print Peppermint Inc អាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើដោយច្បាប់ឬជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើត្រឹមត្រូវរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈ (ឧទាហរណ៍តុលាការឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល) ។

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់

Print Peppermint Inc អាចនឹងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយជឿជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះចាំបាច់ដើម្បី៖

 • ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់
 • ដើម្បីការពារនិងការពារសិទ្ធិឬ អចលនទ្រព្យ of Print Peppermint Inc.
 • ដើម្បីបងា្ករឬស៊ើបអង្កេតអំពើខុសដែលអាចធ្វើបានក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្ម
 • ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើសេវាឬសាធារណៈ
 • ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យ

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងប៉ុន្តែសូមចងចាំថាគ្មានវិធីសាស្រ្តនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណិតឬវិធីនៃការផ្ទុកអេឡិចត្រូនិកគឺមានសុវត្ថិភាព ១០០% ។ ខណៈពេលដែលយើងខិតខំប្រើមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងមិនអាច ធានា សុវត្ថិភាពដាច់ខាតរបស់វា។

គោលនយោបាយរបស់យើងស្តីពីសញ្ញា“ កុំតាមដាន” ក្រោមច្បាប់ការពារអ៊ីនធឺណិតនៅកាលីហ្វ័រញ៉ា (CalOPPA)

យើងមិនគាំទ្រ Do Not Track (“ DNT”) ។ កុំតាមដានគឺជាចំណូលចិត្តដែលអ្នកអាចកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដើម្បីជូនដំណឹងដល់គេហទំព័រដែលអ្នកមិនចង់តាមដាន។

អ្នកអាចបើកដំណើរការឬបិទដំណើរការកុំតាមដានដោយចូលទៅកាន់ទំព័រចំណូលចិត្តឬទំព័រកំណត់នៃកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

សិទ្ធិការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅក្រោមច្បាប់ការពារទិន្នន័យទូទៅ (GDPR)

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) អ្នកមានសិទ្ធិការពារទិន្នន័យជាក់លាក់។ Print Peppermint Inc មានគោលបំណងចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីអនុញ្ញាតិឱ្យអ្នកកែសំរួលលុបរឺកំណត់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីអ្វីដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកាន់អំពីអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកចង់លុបវាចេញពីប្រព័ន្ធរបស់យើងសូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង.

នៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិការពារទិន្នន័យដូចខាងក្រោម:

 • សិទ្ធិក្នុងការចូលដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬលុបព័ត៌មានដែលយើងមានចំពោះអ្នក។ នៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកអាចចូលប្រើធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬស្នើសុំលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងផ្នែកការកំណត់គណនីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះដោយខ្លួនឯងទេសូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង ដើម្បីជួយអ្នក។

 • សិទ្ធិនៃការកែតម្រូវ។ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រសិនបើព័ត៌មាននោះមិនត្រឹមត្រូវឬមិនពេញលេញ។

 • សិទ្ធិដើម្បីជំទាស់។ អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងការដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 • សិទ្ធិរឹតត្បិត។ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងរឹតបន្តឹងដំណើរការនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 • សិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យ។ អ្នកមានសិទ្ធិត្រូវបានផ្តល់នូវច្បាប់ចម្លងនៃពត៌មានដែលយើងមានលើអ្នកនៅក្នុងទម្រង់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធអាននិងប្រើជាទូទៅ។

 • សិទ្ធិក្នុងការដកការព្រមព្រៀង។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បានដែរ Print Peppermint Inc បានពឹងផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

សូមចំណាំថាយើងអាចសុំឱ្យអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកមុនពេលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើបែបនេះ។

អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងទៅអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យអំពីការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូម ទំ​ន​ក់​ទំនង អាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យក្នុងស្រុករបស់អ្នកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) ។

អ្នក​ផ្តល់​សេវា

យើងអាចជួលក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីនិងបុគ្គលដើម្បីជួយសម្រួលដល់សេវាកម្មរបស់យើង (“ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម”) ផ្តល់សេវាកម្មជំនួសយើងធ្វើសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មឬជួយយើងក្នុងការវិភាគរបៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

ភាគីទីបីទាំងនេះអាចចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចទាំងនេះក្នុងនាមយើងហើយមានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញឬប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។

វិភាគ

យើងអាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដើម្បីតាមដាននិងវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

 • google បានវិភាគ

  Google Analytics គឺជាសេវាកម្មវិភាគវិបសាយមួយដែលផ្តល់ដោយ Google ដែលតាមដាននិងរាយការណ៍អំពីចរាចរណ៍គេហទំព័រ។ Google ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីតាមដាននិងតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយសេវាកម្ម Google ផ្សេងទៀត។ Google អាចប្រើទិន្នន័យដែលបានប្រមូលដើម្បីធ្វើបរិបទនិងបដិរូបកម្មការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន។

  អ្នកអាចបដិសេធជ្រើសយកការធ្វើឱ្យសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មអាចប្រើបានសម្រាប់ Google វិភាគដោយដំឡើងកម្មវិធីរុករកជម្រើសមិនចូលរបស់ Google Analytics ។ កម្មវិធីបន្ថែមរារាំងកម្មវិធីវិភាគហ្គូហ្គលហ្គេមស៍ (ga.js, analytics.js និង dc.js) ពីការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយហ្គូហ្គលវិភាគអំពីសកម្មភាពចូលមើល។

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការអនុវត្តភាពឯកជនរបស់ Google សូមទស្សនាទំព័រវិបភាពឯកជននិងលក្ខខណ្ឌ Google៖ https://policies.google.com/privacy?hl=en

ការធ្វើទីផ្សារឡើងវិញ

Print Peppermint Inc ប្រើសេវាកម្មធ្វើទីផ្សារម្តងទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីដល់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកបានចូលមើលសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងនិងអ្នកលក់ភាគីទីបីរបស់យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីជូនដំណឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើការចូលមើលសេវាកម្មរបស់អ្នកពីមុន។

 • ពាណិជ្ជកម្ម Google (AdWords)

  សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញរបស់ Google (AdWords) ត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Google Inc.

  អ្នកអាចជ្រើសយកការវិភាគរបស់ Google សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញនិងប្តូរការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបណ្តាញបង្ហាញតាម Google ដោយចូលទៅកាន់ទំព័រការកំណត់ពត៌មានផ្សព្វផ្សាយ Google៖ http://www.google.com/settings/ads

  ហ្គូហ្គលក៏ណែនាំឱ្យតំឡើងកម្មវិធីបន្ថែមការចូលប្រើកម្មវិធីវិភាគហ្គូហ្គោល - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - សម្រាប់កម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់អ្នក។ កម្មវិធីបន្ថែមជម្រើសរុករកហ្គូហ្គលផ្តល់ជូនអ្នកទស្សនានូវសមត្ថភាពក្នុងការការពារទិន្នន័យរបស់ពួកគេពីការប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ដោយហ្គូហ្គោលហ្គោល។

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការអនុវត្តភាពឯកជនរបស់ Google សូមទស្សនាទំព័រវិបភាពឯកជននិងលក្ខខណ្ឌ Google៖ https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebook

  សេវាកម្មរកមើល Facebook ថ្មីត្រូវបានផ្តល់ដោយ Facebook Inc.

  អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការផ្សព្វផ្សាយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ពីហ្វេសប៊ុកដោយចូលទៅកាន់ទំព័រនេះ៖ https://www.facebook.com/help/164968693837950

  ដើម្បីបដិសេធការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់ហ្វេសប៊ុកធ្វើតាមការណែនាំទាំងនេះពីហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/help/568137493302217

  ហ្វេសប៊ុកប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍បទបញ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឥរិយាបថតាមអ៊ិនធរណេតដែលបង្កើតឡើងដោយសម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសចាកចេញពីហ្វេសប៊ុកនិងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមដទៃទៀតតាមរយៈសម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ http://www.aboutads.info/choices/, សម្ព័ន្ធផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលកាណាដានៅកាណាដា។ http://youradchoices.ca/ ឬសហភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលអន្តរកម្មនៅអឺរ៉ុប។ http://www.youronlinechoices.eu/ឬជ្រើសមិនចូលរួមដោយប្រើការកំណត់ឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តភាពជាឯកជនរបស់ហ្វេសប៊ុកសូមមើលគោលនយោបាយទិន្នន័យរបស់ Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

ការទូទាត់

យើងអាចផ្តល់នូវផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មដែលបានបង់នៅក្នុងសេវាកម្ម។ នៅក្នុងនោះ ករណីយើងប្រើសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីសម្រាប់ដំណើរការទូទាត់ (ឧទាហរណ៍អ្នកទូទាត់ប្រាក់) ។ យើងនឹងមិនរក្សាទុកឬប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតនៃកាតទូទាត់របស់អ្នកទេ។ ព័ត៌មាននោះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកដំណើរការទូទាត់ភាគីទីបីរបស់យើងដែលការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ។ អ្នកទូទាត់ចំណាយទាំងនេះគោរពតាមបទដ្ឋានដែលកំណត់ដោយ PCI-DSS ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារសុវត្ថិភាព PCI ដែលជាការខិតខំរួមគ្នារបស់ម៉ាកដូចជា Visa, MasterCard, អាមេរិក។
បង្ហាញនិងស្វែងយល់។ តម្រូវការ PCI-DSS ជួយ ធានាបាននូវការទទួលព័ត៌មានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

ដំណើរការទូទាត់ដែលយើងធ្វើការជាមួយគឺ:

តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនដំណើរការដោយពួកយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់របស់ភាគីទីបីអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។ យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅកាន់។

យើងគ្មានការគ្រប់គ្រងលើនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលនយោបាយភាពឯកជនឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ភាពឯកជនរបស់កុមារ

សេវាកម្មរបស់យើងមិននិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 18 ("កុមារ") ទេ។

យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានដោយចេតនានូវព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 18 ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកជាមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលហើយអ្នកដឹងថាកូនរបស់អ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើយើងដឹងថាយើងបានប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីកុមារដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការយល់ព្រមពីមាតាបិតាយើងចាត់វិធានការដើម្បីដកចេញព័ត៌មានទាំងនោះចេញពីម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយការដាក់នូវគោលនយោបាយភាពឯកជនថ្មីនៅលើទំព័រនេះ។

យើងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនិង / ឬការជូនដំណឹងលេចធ្លោមួយនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងមុនពេលការផ្លាស់ប្តូរមានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព "កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព" នៅខាងលើគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះ។

អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ភាពឯកជននេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ:

 • តាមរយៈអ៊ីមែល៖ គាំទ្រ @printpeppermint.com
 • តាមលេខទូរស័ព្ទ៖ ៦៦៧៤០១៣៦៣

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការណែនាំអំពីការរចនានិងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

 • វាលនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងសុពលភាពហើយគួរតែមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ។

ស្វែងរកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម

រូបិយប័ណ្ណ
ក្រុមហ៊ុន CADដុល្លារកាណាដា
ផោនpound sterling