រូបិយប័ណ្ណ
ក្រុមហ៊ុន CADដុល្លារកាណាដា
ផោនpound sterling