ការ៉េ

វីដេអូថ្មីៗ

ការ៉េ

ជំនួយទូរស័ព្ទបច្ចុប្បន្នមានជាភាសាអង់គ្លេស ឬអាល្លឺម៉ង់។

 


ពត៍មានបន្ថែម

ទំហំ

2.5" x 2.5" / 64 x 64 mm, 2" x 2" / 51 x 51 mm, 3" x 3" / 76 x 76 mm

ជ្រុង

ត្រង់, មូល

បរិមាណដែលត្រូវទទួលទាន

100, 250, 500, 1000

វិចិត្រសាលបំផុសគំនិត

ទទួលបានកញ្ចប់គំរូ!

មានអារម្មណ៍ថាឯកសាររបស់យើង សូមមើលគុណភាពរបស់យើង។

ការ៉េ
49.00$ - 189.00$