ඔබේ රෝල් ලේබල් මගේ ඩිස්පෙන්සරය සමඟ ක්‍රියා කරයිද?

අප විසින් සපයා ඇති සියලුම රෝල් ලේබල් 3 ″ හරයක් ඇති අතර පිටත විෂ්කම්භය 6 ”දක්වා ඇත. මෙය අතින් ආලේප කර ඇති සියලුම ඩිස්පෙන්සර් සමඟ ගැලපේ - මිලදී ගැනීමට පෙර ඔබේ බෙදාහරින්නාගේ පිරිවිතරයන් ඔබ විසින් සනාථ කළ යුතුය.

ආඩම්බරයෙන් සේවය කරනවා

වල් දෙයක් අවශ්යද?

නිර්මාණ ඉඟි සහ වට්ටම් සඳහා එක්වන්න!

විද්යුත් තැපෑල
මෙම ක්ෂේත්රය වලංගු කිරීමේ අරමුණු සඳහා වන අතර එය වෙනස් නොකළ යුතුය.

සමාජීය වශයෙන් අපව සොයා ගන්න