රෝල් ලේබලවල හරයේ හා පිටත විෂ්කම්භයේ ප්‍රමාණය කුමක්ද?

අප විසින් සපයන ලද සියලුම රෝල් ලේබල් වල පිටත විෂ්කම්භය 3 ”දක්වා 6 ප්‍රමාණයේ හරය ඇත.

ආඩම්බරයෙන් සේවය කරනවා

වල් දෙයක් අවශ්යද?

නිර්මාණ ඉඟි සහ වට්ටම් සඳහා එක්වන්න!

විද්යුත් තැපෑල
මෙම ක්ෂේත්රය වලංගු කිරීමේ අරමුණු සඳහා වන අතර එය වෙනස් නොකළ යුතුය.

සමාජීය වශයෙන් අපව සොයා ගන්න