රෝල් ලේබල් සඳහා ඉදිරිපත් කරන හැඩතල මොනවාද?

ඔබට අපගේ රෝල් ලේබල් පහත දැක්වෙන හැඩයන්ගෙන් ලබා ගත හැකිය: චතුරස්රය (වටකුරු කොන සහිත), ඕවලාකාර, කවය සහ සෘජුකෝණාස්රය (වටකුරු කොන සහිත). ඔබට අභිරුචි හැඩයන්ගෙන් ද තෝරා ගත හැකිය, මේවා සපයා ඇති ප්‍රමාණයන් වේ: 1 ″ x 1 ″, 2 ″ x 2 ″, 3 ″ x 3 ″, 4 ″ x 4 ″, 5 ″ x 5 ″ සහ 6 ″ x 6.

ආඩම්බරයෙන් සේවය කරනවා

වල් දෙයක් අවශ්යද?

නිර්මාණ ඉඟි සහ වට්ටම් සඳහා එක්වන්න!

විද්යුත් තැපෑල
මෙම ක්ෂේත්රය වලංගු කිරීමේ අරමුණු සඳහා වන අතර එය වෙනස් නොකළ යුතුය.

සමාජීය වශයෙන් අපව සොයා ගන්න