ලැමිෙන්ට් රෝල් ලේබල් වල වාසි මොනවාද?

ලේබල් ආරක්ෂණය උපරිම කිරීම සඳහා, උල්ෙල්ඛ ප්‍රතිරෝධයෙන් සහ අධික උෂ්ණත්වයෙන් ආරක්ෂා වීම, ඕනෑම රසායනික නිරාවරණයකින් ආරක්ෂා වීම, ලැමිෙන්ටින් කිරීම ඉක්මවා යාම විශිෂ්ට තාක්‍ෂණයකි. ඕවර් ලැමිෙන්ටින් සඳහා ග්ලොස් සහ සිල්ක් භාවිතා කරන විට, එය නිෂ්පාදනවල සෞන්දර්යය ද වැඩි කරයි. 

ආඩම්බරයෙන් සේවය කරනවා

වල් දෙයක් අවශ්යද?

නිර්මාණ ඉඟි සහ වට්ටම් සඳහා එක්වන්න!

විද්යුත් තැපෑල
මෙම ක්ෂේත්රය වලංගු කිරීමේ අරමුණු සඳහා වන අතර එය වෙනස් නොකළ යුතුය.

සමාජීය වශයෙන් අපව සොයා ගන්න