රෝස කඩදාසි

This premium candy pink uncoated stock brings elegance and class to any print project. Made in England, this කාඩ් stock is acid free, chlorine free, and is completely biodegradable and recyclable. For a light pink stock like this your design can be applied with spot color inks, ෙලෝහමය තීන්ත, හෝ තීරු මුද්දර දැමීම.

  • Uncoated, Eggshell වයනය
  • සමඟ හොඳින් වැඩ කරයි තීරු මුද්දර
  • Pantone පැල්ලම් වර්ණය හෝ ලෝහ තීන්ත
  • අම්ල රහිත / ක්ලෝරීන් රහිත

ආඩම්බරයෙන් සේවය කරනවා

වල් දෙයක් අවශ්යද?

නිර්මාණ ඉඟි සහ වට්ටම් සඳහා එක්වන්න!

විද්යුත් තැපෑල
මෙම ක්ෂේත්රය වලංගු කිරීමේ අරමුණු සඳහා වන අතර එය වෙනස් නොකළ යුතුය.

සමාජීය වශයෙන් අපව සොයා ගන්න