Politika e Privatësisë

Politika e Privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: Prill 26, 2019

Print Peppermint Inc. ("ne", "ne", ose "tonë") operon me https: // www.printpeppermint.com uebfaqe (më poshtë referuar si "Shërbimi").

Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave personale kur përdorni Shërbimin tonë dhe zgjedhjet që i keni lidhur me këto të dhëna.

Ne përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Kushtet dhe Kushtet tona, të arritshme nga https: // www.printpeppermint.com

Përkufizimet

 • Shërbime

  Shërbimi është https: // www.printpeppermint.com uebfaqja e operuar nga Print Peppermint Inc

 • Të dhëna personale

  Të Dhënat Personale do të thotë të dhëna për një individ të gjallë që mund të identifikohet nga këto të dhëna (ose nga ato dhe informacione të tjera ose në zotërimin tonë ose që mund të hyjnë në zotërim tonë).

 • Të dhënat e përdorimit

  Të dhënat e përdorimit janë të dhënat që grumbullohen automatikisht ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).

 • biskota

  Cookies janë skedarë të vegjël të ruajtura në pajisjen tuaj (kompjuter ose pajisje celulare).

 • Kontrolluesi i të Dhënave

  Kontrolluesi i të dhënave nënkupton atë natyral ose juridik personi i cili (qoftë vetëm ose bashkërisht ose së bashku me persona të tjerë) përcakton qëllimet për të cilat dhe mënyrën në të cilën çdo informacion personal përpunohet ose duhet të përpunohet.

  Për qëllimin e kësaj Politike të Privatësisë, ne jemi një Kontrollues i të Dhënave të të Dhënave tuaja Personale.

 • Përpunuesit e të Dhënave (ose Ofruesit e Shërbimeve)

  Përpunuesi i të dhënave (ose Ofruesi i Shërbimit) nënkupton çdo natyror ose juridik personi që përpunon të dhënat në emër të Kontrolluesit të të Dhënave.

  Ne mund të përdorim shërbimet e Ofruesve të Shërbimeve të ndryshme në mënyrë që të përpunojmë të dhënat tuaja në mënyrë më efikase.

 • Subjekti i të dhënave (ose Përdoruesi)

  Subjekti i të Dhënave është çdo individ i gjallë që përdor Shërbimin tonë dhe është subjekt i të Dhënave Personale.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Ne mbledhim disa lloje të ndryshme informacioni për qëllime të ndryshme për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin tonë për ju.

Llojet e të dhënave të grumbulluara

Të dhëna personale

Ndërsa përdorni Shërbimin tonë, ne mund t'ju kërkojmë të na jepni disa informacione të identifikueshme personalisht për të cilat mund të përdoret na kontaktoni ose ju identifikojnë ("Të dhënat personale"). Informacioni i identifikueshëm personal mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 • Email adresë
 • Emri dhe mbiemri
 • Numri telefonit numër
 • Adresa, Shteti, Provinca, ZIP / Kodi Postar, Qyteti
 • Cookies dhe të dhënat e përdorimit

Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të na kontaktoni ju me gazeta, materiale marketingu ose promovuese dhe informacione të tjera që mund të jenë me interes për ju. Ju mund të refuzoni të merrni ndonjë ose të gjitha këto komunikime nga ne duke ndjekur lidhjen e çabonimit ose udhëzimet e dhëna në ndonjë Email ne dërgojmë.

Të dhënat e përdorimit

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione se si arrihet dhe përdoret Shërbimi ("Të dhënat e përdorimit"). Këto të dhëna Përdorimi mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të kompjuterit tuaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës tuaj, koha e kaluar në ato faqe, unike identifikuesit e pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostike.

Ndjekja dhe të Dhënat e Cookies

Ne përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme të ndjekjes për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin tonë dhe ne mbajmë informacione të caktuara.

Cookies janë skedarë me një sasi të vogël të të dhënave të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe interneti dhe ruhen në pajisjen tuaj. Gjithashtu përdoren teknologji të tjera të ndjekjes, të tilla si fenerë, etiketa dhe skripta për të mbledhur dhe ndjekur informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë.

Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj për të refuzuar të gjitha cookies ose për të treguar kur një cookie është duke u dërguar. Megjithatë, nëse nuk i pranoni cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Shembuj të Cookies që përdorim:

 • Cookies Sesioni. Ne përdorim Cookies Sesioni për të operuar Shërbimin tonë.
 • Cookies preference. Ne përdorim cookie preferencat për të kujtuar preferencat dhe cilësimet e ndryshme.
 • Cookies të Sigurisë. Ne përdorim Cookies të Sigurisë për qëllime sigurie.

Përdorimi i të dhënave

Print Peppermint Inc. përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme:

 • Të sigurojmë dhe të mbajmë Shërbimin tonë
 • Të njoftojmë për ndryshimet në Shërbimin tonë
 • Për t'ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të Shërbimit tonë kur zgjidhni ta bëni këtë
 • Të sigurojë mbështetjen e klientit
 • Të mbledhim analiza ose informata të vlefshme në mënyrë që të përmirësojmë Shërbimin tonë
 • Për të monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë
 • Për të zbuluar, parandaluar dhe adresuar teknikën Çështjet
 • Të ju ofrojmë lajme, oferta speciale dhe informacione të përgjithshme rreth mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve të tjera që ne ofrojmë që janë të ngjashme me ato që keni blerë ose pyetur nëse nuk keni zgjedhur të mos merrni informacion të tillë

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR)

Nëse jeni nga Zona Ekonomike Evropiane (EEA), Print Peppermint Inc juridik baza për mbledhjen dhe përdorimin e informacionit personal të përshkruar në këtë Politikë të Privatësisë varet nga të dhënat personale që mbledhim dhe konteksti specifik në të cilin i mbledhim.

Print Peppermint Inc. mund të përpunojë të dhënat tuaja personale sepse:

 • Ne duhet të bëjmë një kontratë me ju
 • Ju keni dhënë leje për ta bërë këtë
 • Përpunimi është në interesin tonë të ligjshëm dhe nuk i tejkalon të drejtat tuaja
 • Për qëllime të përpunimit të pagesave
 • Në përputhje me ligj

Mbajtja e të dhënave

Print Peppermint Inc do të ruajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do t'i ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të qenë në përputhje me të dhënat tona juridik detyrimet (për shembull, nëse na kërkohet të ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Print Peppermint Inc gjithashtu do të ruajë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit zakonisht ruhen për një periudhë më të shkurtër kohore, përveç kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionimin e Shërbimit tonë, ose ne jemi të detyruar me ligj që t'i ruajmë këto të dhëna për periudha më të gjata.

Transferimi i të dhënave

Informacioni juaj, duke përfshirë të dhënat personale, mund të transferohet në kompjuterët e vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të juridiksionit tuaj.

Nëse ndodheni jashtë Shteteve të Bashkuara dhe zgjidhni të na jepni informacione, ju lutem vini re se ne i transferojmë të dhënat, duke përfshirë të dhënat personale, në Shtetet e Bashkuara dhe përpunojmë atë atje.

Pëlqimi juaj për këtë Privacy Policy pasuar nga paraqitja juaj e një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

Print Peppermint Inc. do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave tuaja personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend, përveç nëse ekzistojnë kontrolle adekuate, përfshirë sigurinë të të dhënave tuaja dhe informacioneve të tjera personale.

Shpalosja e të dhënave

Transaksion Biznesi

If Print Peppermint Inc. është e përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje të pasurive, Të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do t'ju ofrojmë njoftim përpara se të dhënat tuaja personale të transferohen dhe të bëhen subjekt i një politike të ndryshme të privatësisë.

Dhënia e informacioneve shpjeguese për zbatimin e ligjit

Në rrethana të caktuara, Print Peppermint Inc mund të kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet ta bëjnë këtë me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Kërkesat Ligjore

Print Peppermint Inc. mund të zbulojë të dhënat tuaja personale me besimin e mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Përmbushja e një detyrimi ligjor
 • Për të mbrojtur dhe mbrojtur të drejtat ose pronë of Print Peppermint Inc
 • Për të parandaluar ose hetuar keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Të mbrohet nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të Dhënave

Siguria e të dhënave tuaja është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në internet ose metoda e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa përpiqemi të përdorim mjete komerciale të pranueshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mundemi garanci sigurinë e tij absolute.

Politika jonë mbi sinjalet "Mos gjurmoni" sipas Aktit për Mbrojtjen Online të Kalifornisë (CalOPPA)

Ne nuk mbështesim Mos Ndjek ("DNT"). Mos gjurmo është një preferencë që mund ta vendosësh në shfletuesin tënd të internetit për të informuar faqet e internetit që nuk dëshiron të gjurmohen.

Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni "Mos vëzhgoni" duke vizituar faqen Preferences ose Settings të shfletuesit tuaj.

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR)

Nëse jeni banor i Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), ju keni të drejta të caktuara për mbrojtjen e të dhënave. Print Peppermint Inc. synon të ndërmarrë hapa të arsyeshëm për t'ju lejuar të korrigjoni, ndryshoni, fshini ose kufizoni përdorimin e të dhënave tuaja personale.

Nëse dëshironi të informoheni për atë që të dhënat personale mbajmë për ju dhe nëse dëshironi që ato të hiqen nga sistemet tona, ju lutemi na kontaktoni.

Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtat e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave:

 • E drejta për të hyrë, përditësuar ose fshirë informacionin që kemi për ju. Sa herë që është e mundur, ju mund të përdorni, përditësoni ose kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale drejtpërdrejt brenda seksionit të cilësimeve të llogarisë tuaj. Nëse nuk jeni në gjendje t'i kryeni vetë këto veprime, ju lutemi na kontaktoni për t'ju ndihmuar.

 • E drejta e korrigjimit. Ju keni të drejtën që informacioni juaj të korrigjohet nëse ky informacion është i pasaktë ose jo i plotë.

 • E drejta për të kundërshtuar. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të Dhënave tuaja Personale.

 • E drejta e kufizimit. Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e informacionit tuaj personal.

 • E drejta e transportueshmërisë së të dhënave. Ju keni të drejtë të pajiset me një kopje të informacionit që kemi për ju në një format të strukturuar, të lexueshëm dhe të përdorur në mënyrë të zakonshme.

 • E drejta për të tërhequr pëlqimin. Ju gjithashtu keni të drejtë të tërheqni pëlqimin tuaj në çdo kohë ku Print Peppermint Inc u mbështet në pëlqimin tuaj për të përpunuar informacionin tuaj personal.

Ju lutem vini re se ne mund t'ju kërkojmë të verifikoni identitetin tuaj para se të përgjigjeni në këto kërkesa.

Ju keni të drejtë të ankoheni pranë një Autoriteti për Mbrojtjen e të Dhënave për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale. Për më shumë informacion, ju lutemi na kontaktoni autoriteti juaj lokal për mbrojtjen e të dhënave në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE).

Ofruesit e shërbimeve

Ne mund të përdorim kompani dhe individë të palëve të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë ("Ofruesit e Shërbimeve"), për të siguruar Shërbimin në emrin tonë, për të kryer shërbime të lidhura me Shërbimin ose për të na ndihmuar në analizimin e mënyrës së përdorimit të Shërbimit tonë.

Këta palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale vetëm për të kryer këto detyra në emër tonë dhe janë të detyruar të mos e zbulojnë ose ta përdorin atë për ndonjë qëllim tjetër.

analitikë

Ne mund të përdorim ofruesit e shërbimeve të palëve të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

 • Google Analytics

  Google Analytics është një shërbim i analytics web ofruar nga Google që gjurmët dhe raporton trafikut të internetit. Google përdor të dhënat e mbledhura për të ndjekur dhe monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë. Këto të dhëna ndahen me shërbime të tjera të Google. Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave.

  Mund të zgjedhësh që të aktivizosh aktivitetin tënd në Shërbimin në Google Analytics duke instaluar shtesën e shfletuesit të optikut të Google Analytics. Shtesa parandalon Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js dhe dc.js) nga ndarja e informacionit me Google Analytics për aktivitetin e vizitave.

  Për më shumë informacion në lidhje me praktikat e privatësisë të Google, ju lutemi vizitoni faqen e privatësisë dhe kushteve të Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Remarketing sjelljes

Print Peppermint Inc. përdor shërbime të marketingut për të reklamuar në faqet e internetit të palëve të treta pasi të keni vizituar Shërbimin tonë. Ne dhe shitësit tanë të palëve të treta përdorim cookies për të informuar, optimizuar dhe shërbyer reklama bazuar në vizitat tuaja të kaluara në Shërbimin tonë.

 • Reklama Google (AdWords)

  Shërbimi i remarketing i Google (AdWords) ofrohet nga Google Inc.

  Mund të zgjedhësh nga Google Analytics për Reklamim në Shfaqje dhe të personalizosh reklamat e Rrjetit të Drejta të Google duke vizituar faqen e Cilësimeve të Ads Google: http://www.google.com/settings/ads

  Google gjithashtu rekomandon instalimin e Shtesës Shfletuesin Optim të Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - për shfletuesin tuaj të internetit. Shtesa e Shfletuesit Opt-out të Google Analytics u siguron vizitorëve aftësinë për të parandaluar mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre nga Google Analytics.

  Për më shumë informacion në lidhje me praktikat e privatësisë të Google, ju lutemi vizitoni faqen e privatësisë dhe kushteve të Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebook

  Shërbimi i remarketing në Facebook sigurohet nga Facebook Inc.

  Mund të mësoni më shumë rreth reklamave të bazuara në interesa nga Facebook duke vizituar këtë faqe: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Për të hequr dorë nga reklamat e Facebook-ut të bazuara në interes, ndiqni këto udhëzime nga Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook i përmbahet parimeve të vetë-rregullimit për reklamat online të sjelljes të themeluar nga Aleanca për reklamim dixhital. Ju gjithashtu mund të zgjedhni nga Facebook dhe kompanitë e tjera pjesëmarrëse përmes Digital Advertising Alliance në SHBA http://www.aboutads.info/choices/, Aleanca dixhitale e reklamimit të Kanadasë në Kanada http://youradchoices.ca/ ose European Interactive Digital Advertising Alliance në Evropë http://www.youronlinechoices.eu/, ose të mos përdorësh cilësimet e pajisjes tënde të lëvizshme.

  Për më shumë informacion mbi praktikat e privatësisë të Facebook, ju lutemi vizitoni Politikën e të Dhënave të Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

pagesat

Ne mund të sigurojmë produkte dhe / ose shërbime të paguara brenda Shërbimit. Në atë rast, ne përdorim shërbime të palëve të treta për përpunimin e pagesave (p.sh. përpunuesit e pagesave). Ne nuk do të ruajmë ose mbledhim detajet e kartës suaj të pagesës. Këto informacione u sigurohen drejtpërdrejt përpunuesve tanë të pagesave të palëve të treta, përdorimi i informacioneve tuaja personale rregullohet nga Politika e tyre e Privatësisë. Këta përpunues pagese u përmbahen standardeve të vendosura nga PCI-DSS siç menaxhohen nga Këshilli i Standardeve të Sigurisë PCI, i cili është një përpjekje e përbashkët e markave si Visa, MasterCard, American
Shpreh dhe Zbulo. Kërkesat PCI-DSS ndihmë siguroni trajtimin e sigurt të informacionit për pagesa.

Procesorët e pagesave me të cilat punojmë janë:

Lidhje me faqet e tjera

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në sitin e asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë të çdo siti që vizitoni.

Nuk kemi kontroll dhe nuk marrim përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë skuadre ose shërbimesh të palëve të treta.

Privatësia e Fëmijëve

Shërbimi ynë nuk i adreson askujt nën moshën 18 ("Fëmijët").

Ne nuk mbledhim me vetëdije informacionin e identifikueshëm personal nga të gjithë nën moshën 18. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni në dijeni se Fëmija Juaj na ka siguruar të dhënat personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të Dhënat Personale nga fëmijët pa verifikuar pëlqimin e prindërve, ne marrim hapa për të hequr ato informacione nga serverët tanë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të përditësojmë herë pas here Politikën tonë të privatësisë. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të privatësisë në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë me anë të postës elektronike dhe / ose një njoftimi të shquar në Shërbimin tonë, përpara se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të përditësohet "data e hyrjes në fuqi" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshilloheni të rishikoni rregullisht këtë Rregullore për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato janë postuar në këtë faqe.

NA KONTAKTONI

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Privacy Policy, ju lutemi na kontaktoni:

 • Me email: mbështetje @printpeppermint.com
 • Me numrin e telefonit: 8773851199

Regjistrohuni për Këshilla për Dizajn dhe Zbritje Speciale

 • Kjo fushë është për qëllime validation dhe duhet të lihet e pandryshuar.

Na gjeni në social

Monedhë
EUReuro